top of page

DRENAŻ LIMFATYCZNY NÓG

_ONI8942-55-49.jpg

Manualny drenaż limfatyczny nóg jest techniką masażu, która ma na celu pobudzenie przepływu limfy i poprawę funkcjonowania układu limfatycznego w dolnych kończynach. Jest stosowany w celu redukcji obrzęków, poprawy krążenia limfy, złagodzenia uczucia ciężkości i zmęczenia nóg oraz w leczeniu stanów zapalnych i przewlekłych schorzeń limfatycznych.

W drenażu limfatycznym stosuje się różne techniki, takie jak delikatne ugniatanie, pompowanie, delikatne rolowanie i rozciąganie skóry. Te techniki mają na celu stymulację przepływu limfy i poprawę drenażu. Drenaż wykonywany jest zgodnie z naturalnym kierunkiem przepływu limfy. Terapeuta zaczyna z reguły od węzłów chłonnych w okolicy pachwinowej i stara się przemieszczać limfę w kierunku węzłów dystalnych, czyli dalszych od centrum ciała. Terapeuta stosuje stopniowane ciśnienie, zaczynając od delikatnych ruchów, a następnie stopniowo zwiększając je w miarę postępu masażu. Ciśnienie powinno być wystarczające, aby stymulować przepływ limfy, ale nie tak silne, aby powodować ból lub dyskomfort.

 

Częstotliwość i czas trwania sesji manualnego drenażu nóg mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb klienta i zaleceń terapeuty. Zazwyczaj zaleca się serię kilku sesji, które mogą odbywać się regularnie przez określony okres czasu.

Częstotliwość i czas trwania sesji manualnego drenażu nóg mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb klienta i zaleceń terapeuty. Zazwyczaj zaleca się serię kilku sesji, które mogą odbywać się regularnie przez określony okres czasu.

Mimo że manualny drenaż limfatyczny nóg może przynieść wiele korzyści, istnieją również pewne przeciwwskazania, które mogą uniemożliwić jego wykonanie lub wymagać ostrożności. Oto kilka przeciwwskazań do manualnego drenażu limfatycznego nóg:

 1. Zakrzepica żył głębokich: Jeżeli istnieje podejrzenie lub potwierdzona obecność zakrzepu w żyłach głębokich nóg, należy unikać wykonania manualnego drenażu limfatycznego. Masaż może zwiększyć ryzyko oderwania zakrzepu i spowodować poważne powikłania.

 2. Ostre infekcje: W przypadku ostrej infekcji, takiej jak zapalenie skóry, ropień lub cellulitis, należy odroczyć wykonanie manualnego drenażu limfatycznego, aż do momentu całkowitego wyleczenia infekcji. Masaż może rozprzestrzenić infekcję lub pogorszyć jej przebieg.

 3. Choroby nowotworowe: W niektórych przypadkach chorób nowotworowych, zwłaszcza w zaawansowanym stadium lub gdy obecne są przerzuty nowotworowe, manualny drenaż limfatyczny nóg może być przeciwwskazany. Należy skonsultować się z lekarzem onkologiem, aby określić odpowiedniość procedury.

 4. Niewydolność serca: Osoby z zaawansowaną niewydolnością serca mogą wymagać ostrożności przy wykonywaniu manualnego drenażu limfatycznego nóg. Masaż może wpływać na układ krążenia i obciążać serce.

 5. Skóra uszkodzona lub otwarte rany: W przypadku otwartych ran, owrzodzeń, oparzeń, czy innych uszkodzeń skóry, należy unikać masażu w tych obszarach, aby nie pogorszyć stanu skóry ani nie wprowadzić infekcji.

 6. Nadciśnienie tętnicze: Osoby z niekontrolowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym mogą wymagać ostrożności przy wykonywaniu manualnego drenażu limfatycznego nóg. Masaż może wpływać na ciśnienie krwi i wywołać niekorzystne reakcje.

W przypadku wątpliwości lub obecności jakichkolwiek stanów zdrowotnych, zawsze należy skonsultować się z wykwalifikowanym terapeutą lub lekarzem przed przystąpieniem do manualnego drenażu limfatycznego nóg. Ważne jest, aby terapia była dostosowana do indywidualnych potrzeb i uwzględniała wszelkie istniejące przeciwwskazania.

Kotwica 1

LYMPHATIC DRAINAGE

Manual lymphatic drainage for legs is a massage technique aimed at stimulating lymph flow and improving the functioning of the lymphatic system in the lower limbs. It is used to reduce swelling, improve lymph circulation, alleviate feelings of heaviness and leg fatigue, and in the treatment of inflammatory and chronic lymphatic conditions.


A therapist specialized in lymphatic drainage will employ various techniques such as gentle kneading, pumping, gentle rolling, and stretching of the skin. These techniques aim to stimulate lymph flow and improve drainage.

Drainage is performed in the natural direction of lymph flow. The therapist typically starts from the lymph nodes in the groin area and strives to move lymph towards the distal nodes, which are further away from the body's center.

During drainage, the therapist applies graded pressure, starting with gentle movements and gradually increasing it as the massage progresses. The pressure should be sufficient to stimulate lymph flow but not so strong as to cause pain or discomfort.

The frequency and duration of Manual lymphatic drainage for legs sessions may vary depending on individual needs and therapist recommendations. Typically, a series of several sessions is recommended, which can be scheduled regularly over a specified period of time.

Contraindications:

 1. Deep Vein Thrombosis (DVT): If there is suspicion or confirmation of a blood clot in the deep veins of the legs, MLD should be avoided. Massage can increase the risk of clot detachment and lead to serious complications.

 2. Acute Infections: In the case of acute infections, such as skin inflammation, abscess, or cellulitis, MLD should be postponed until the infection is completely resolved. Massage may spread the infection or worsen its progression.

 3. Cancerous Conditions: In some cases of cancer, especially in advanced stages or when metastases are present, MLD may be contraindicated. It is advisable to consult with an oncologist to determine the appropriateness of the procedure.

 4. Skin Damage or Open Wounds: In the presence of open wounds, ulcers, burns, or other skin damage, massage in those areas should be avoided to prevent worsening the skin condition or introducing infections.

 5. Heart Failure: Individuals with advanced heart failure may require caution when performing MLD for legs. Massage can affect blood circulation and strain the heart.

 6. Hypertension: Individuals with uncontrolled or severe hypertension may require caution during MLD for legs. Massage can affect blood pressure and trigger adverse reactions.

 

 

It is essential to consult with a qualified therapist who has experience in manual lymphatic drainage. The therapist will be able to adjust techniques and procedures to individual needs and diagnose the appropriate areas for massage.

Note: The information provided is for informational purposes only and should not substitute professional medical advice. Always consult with a qualified healthcare practitioner or therapist for personalized guidance and to address specific concerns or conditions.

iki_LOGO 14072022_2.75_CMYK% 54_11_0_62.png
bottom of page